ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่1/2564และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหงาว ครั้งที่1/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว
243
23 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่1/2564และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหงาว ครั้งที่1/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว ของเทศบาลตำบลหงาว