กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นางสาวธีรารัตน์ ศรีไหม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • -ว่าง-

  ครู คศ.1

 • นางสาวสวนีย์ ชูศรี

  ครู คศ.1

 • นางสาวธีรารัตน์ ศรีไหม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวเกตุวดี สุวัตถิกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางส่งศรี ก่อสุข

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสมใจ พรหมอินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก