สมาชิกสภา เทศบาล.
 • นายวิวัฒน์ วัชรนิติสกุล

  ประธานสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0620860702

 • นายจักรพงษ์ รักสงบ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0815396369

 • นางสาววันทนีย์ ปิยเดชากรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0812718587

 • นางศิริลักษณ์ กัณหสุวรรณ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0617417686

 • นายอานน ศรีทองจรัสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0862737684

 • นายอนวัช ไชยมุข

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0610349360

 • นายอนันต์ วงศ์กวีวิทย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0950951671

 • นายแอ๊ต พุทธวัฒนานนท์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0822801169

 • นางสมใจ เกิดศิลานนท์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0817874432

 • นางสาวดวงแก้ว น้อยวงษ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0896491128

 • นายอรุณ ทักษ์รัตนศรันย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว

  โทร.0869489503

 • นางสาวกุหลาบ กลิ่นน้อย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว