สำนักปลัด
 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหงาว

  โทร. 095-2572118

 • นายเกรียงศักดิ์ สิริวัฒนโสภา

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  โทร. 086-7863851

 • นางสาวภานุมาศ น้อมนอบ

  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 • นางณิศรา บุญยเกียรติ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวสุพรัชต์ ธนบัตร

  นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ

 • นางสาวจริญญา สุวัตถิกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเทอดศักดิ์ สุวัตถิกุล

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสันติ งามแม้น

  พนักงานขับรถยนต์

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายประกิต อารีมิตร

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุวิทย์ ปราบมนตรี

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมงคล ศาลติประพันธ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายประทีป เรืองโภควิทย์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายคณาวุฒิ สุวัตถิกุล

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุพจน์ ต่วน

  พนักงานดับเพลิง