กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • นายธีระพันธ์ คงสุวรรณ

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นายธาดา ใจกล้า

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายปิยพันธ์ จัตมาส

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวดวงกมล ทองบ่อ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายภราดร สุวัตถิกุล

  คนงานกองสาธารณสุขฯ