ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายจรัญ ปิยเดชากรณ์

  นายกเทศมนตรีตำบลหงาว

  โทร. 0862806290

 • นายคะนอง สุวัตถิกุล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหงาว

  โทร. 0815354971

 • นายประเสริฐ อารีมิตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหงาว

  โทร.089-8764484

 • นายพนาดร สุวัตถิกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหงาว

  โทร.0879537900

 • นายสามารถ ลิ่มศิลา

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหงาว

  โทร. 087-2806753