หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลหงาว

  เบอร์โทรศัพท์ 095-257-2118

 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  เบอร์โทรศัพท์ 095-257-2118

 • นางสาวกรรณิการ์ ทินสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  เบอร์โทรศัพท์ 0837259191

 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

  เบอร์โทรศัพท์ 095-257-2118

 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  เบอร์โทร 095-257-2118

 • นางสาวธีรารัตน์ ศรีไหม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  เบอร์โทร 063-062-0960

 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบา รก.ผู้อำนวยการกองการประปา

  เบอร์โทรศัพท์ 095-257-2118