ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

    หัวหน้าสำนักปลัด รก. ปลัดเทศบาลตำบลหงาว