กองประปา
  • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหงาว

  • นายมนตรี ชูศรี

    พนักงานผลิตน้ำประปา

  • นายชัด สมเลข

    พนักงานผลิตน้ำประปา