กองช่าง
 • นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวปรารถนา มาศทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายจตุรงค์ เรืองฤทธิ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายนพดล ไชยมุข

  คนงาน

 • นายอรุณ ชุมภูชนะ

  คนงาน