เทศบาลตำบลหงาว เลขที่ 190/4 หมู่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง 85000
  • วิสัยทัศน์

    ตำบลน่าอยู่ แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข

นายจรัญ ปิยเดชากรณ์

นายกเทศมนตรีตำบลหงาว

086-280-6290

นางภรธญานิษฐ์ เดชานันทิพัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหงาว

095-257-2118

ข่าวสารชาวทต.หงาว

กิจกรรมชาวทต.หงาว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต
1 มีนาคม 2567

พี่น้อง ทต.หงาว เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลหงาว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.