หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

206


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
30 พฤศจิกายน 542

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
30 พฤศจิกายน 542

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ