รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
12 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 าสที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
17 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1
13 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริม(นม)ศพด.
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุก่อสร้าง
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุก่อสร้าง
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถ
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ บ0658
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
14 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
5 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ