รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)เพื่อพิจารณาร่าางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
7 มีนาคม 2567

0


รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)เพื่อพิจารณาร่าางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ประจำปี 2565
9 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2564)ประจำปี 65
9 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2564)ประจำปี 65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
9 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯลฯประจำปี2566
22 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯลฯประจำปี2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
18 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562
2 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562 ได้ที่นี่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2563
2 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ