E-Service
แบบคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่หรือห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว
16 มิถุนายน 2565

0


แบบคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่หรือห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว ได้ที่นี่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอใช้อาคารสถานที่
2 เมษายน 2564

0


ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ หากประสงค์ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านลิงค์ได้เลยค่ะ https://forms.gle/tZtwTB471MAGV2A58 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้ โดยที่ท่านไม่ต้องเข้ามาด้วยตนเองที่เทศบาลตำบลหงาว หมายเหตุ : เทศบาลตำบลหงาวจะติดต่อกลับหาท่านเมื่อได้รับความประสงค์โดยเร็ว

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ