ประกาศเทศบาลตำบลหงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของทต.หงาว ประจำปี 2567
23 พฤศจิกายน 2566

355


ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของทต.หงาว ประจำปี 2567