ประกาศเทศบาลตำบลหงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
9 กุมภาพันธ์ 2567

345


ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567