ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแลผู้ประกองการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลำ้ทางสาธรณะ
29 พฤษภาคม 2567

27


เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแลผู้ประกองการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลำ้ทางสาธรณะ