ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ซื้อวัสดุอุปกร์โครงการณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

เทศบาลตำบลบางนอน

ซื้อกระเป๋าเอกสาร และวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

เทศบาลตำบลหงาว

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 420-59-0012,420-59-0014 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

เทศบาลตำบลปากน้ำ

ซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-01