ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ซื้อโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR / AED /CHKOKING โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-08

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างซ่อมชุดเกียร์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-17

เทศบาลตำบลบางนอน

ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

เทศบาลตำบลหงาว

จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

เทศบาลตำบลปากน้ำ

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-26